Σύμφωνα με το Π.Δ. 94/2013 το Τμήμα Μ.Υ.Π. συγχωνεύτηκε με το Τμήμα Τεχν. Αλ. Υδ.

 

Οι Φοιτητές του πρώην Τμήματος ΜΥΠ, από 1/11/2018, θα απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχν. Αλ. Υδ.
και θα εξυπηρετούνται στα τηλέφωνα: 26310 58253 και 26310 58353 και στο email: ydad@teimes.gr

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΕΧΝ. ΑΛ. ΥΔ.