ΠΑΡΚΟ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το όλο σύστημα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί από το προσωπικό του Τομέα Υδάτινων Πόρων και εξαιτίας της πληθώρας των αυτοματισμών που περιέχει είναι το μοναδικό εγκατεστημένο σύστημα αυτού του είδους σε όλα τα συναφή τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

ΣΚΟΠΟΣ

  • Σχεδιασμός και εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων άρδευσης – στράγγισης, καθώς και  αξιολόγηση και βελτίωση των υφισταμένων δικτύων: Μελέτη και παροχή τεχνογνωσίας για τον σχεδιασμό – εφαρμογή νέων αρδευτικών – στραγγιστικών δικτύων αλλά και βέλτιστη αξιοποίηση των υφιστάμενων δικτύων σε γεωργικές εφαρμογές, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης και τη μείωση των απωλειών.
  • Συστήματα διαχείρισης αρδευτικών δικτύων: Μελέτη και παροχή τεχνογνωσίας  των συστημάτων παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας των συλλογικών αρδευτικών δικτύων.
  • Ασύρματα δίκτυα παρακολούθησης ποιοτικών παραμέτρων νερού σε αρδευτικά δίκτυα: Μελέτη και παροχή τεχνογνωσίας για τη δημιουργία ασύρματων δικτύων παρακολούθησης ποιοτικών παραμέτρων νερού σε δίκτυα άρδευσης και ύδρευσης. Η πρόσβαση στα πρωτογενή, επεξεργασμένα και δευτερογενή δεδομένα είναι εφικτό να γίνεται μέσω διαδικτύου από οπουδήποτε σημείο και κυρίως από τα κέντρα λήψης αποφάσεων και διάχυσης των αποτελεσμάτων.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

  • Πρωτότυπη κεφαλή ελέγχου άρδευσης πλήρως αυτοματο-ποιημένη με δυνατότητα διαχείρισης μέσω διαδικτύου. Η κεφαλή φέρει αντιπληγματικές βαλβίδες, βαλβίδες πίεσης, ροής, αυτόματα φίλτρα, αντλιοστάσιο με ρύθμιση στροφών, δοσομετρικές αντλίες λίπανσης κλπ.
  • Μετρητής υδραυλικής αγωγιμότητας εδάφους
  • Μετρητής υδατικού δυναμικού στα φύλλα
  • Μετρητής προφίλ εδαφικής υγρασίας
  • Μετρητής τάσης εδαφικής υγρασίας
  • Αυτογραφικό διηθητόμετρο
  • Συσκευή μέτρησης ομοιομορφίας τεχνητής βροχής